Regulaminy

REGULAMIN

korzystania ze zbiorów i usług Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą w Myślenicach

 

I. Postanowienia wstępne

 

 

 

§ 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie    z siedzibą w Myślenicach, zwanej dalej „Biblioteką” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

 

§ 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług opisanych w § 17.

 

§ 3. Biblioteka jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10.00 do 17.00 , w środy od 9.00 do 14.45 oraz w pierwszą
i trzecią sobotę miesiąca od 9.00 do 14.00

       W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.

 

§ 4. Zbiory Biblioteki udostępniane są :

     a) prezencyjnie tzn. na miejscu w Czytelni,

     b) na zewnątrz w Wypożyczalni (książki, zbiory audiowizualne),

     c) w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

II. Wypożyczanie na zewnątrz w Wypożyczalni

 

§ 5.1. Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu zyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni:

      2. Podstawą zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Dane osobowe Czytelnika są zapisywane
i przechowywane w bazie komputerowej Biblioteki (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

      3. Przy zapisie w Wypożyczalni należy przedłożyć:

       a) nauczyciele: dowód osobisty i potwierdzenie zatrudnienia,

       b) nauczyciele studiujący: dowód osobisty oraz potwierdzenie zatrudnienia i studiowania,

       c) studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i indeks lub legitymację studencką,

       d) niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych: legitymację szkolną (wymagana obecność rodzica lub opiekuna prawnego z dowodem tożsamości),

       e) pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub paszport.

 

4. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie
o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

7. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów
i studentów miejsca pracy lub nauki.

8. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty Bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.

 9. Zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające
z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik  otrzymuje nową kartę niezwłocznie.

10. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania Czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta i zwracania materiałów w terminie.

11. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:

      1) zablokowanie konta Czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości    wobec Biblioteki,

      2) pobranie opłaty za każdy tydzień po terminie zwrotu. Wysokość opłat regulowana jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia po tym terminie.

12. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup książki wskazanej przez  bibliotekarza.

 

§ 6.1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 tytuły książek, a nauczyciel studiujący oraz studenci więcej niż jednego kierunku 8 tytułów książek oraz dodatkowo 4 tytuły materiałów audiowizualnych.

    2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 4 tygodni; nauczycielom studiującym na okres 8 tygodni. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia książek do 10 dni bez możliwości prolongaty.

     3. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu, nie wcześniej jednak niż 3 dni przed wyznaczoną datą zwrotu.    

        4. Aktualnie wypożyczone materiały biblioteczne można rezerwować. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić w ciągu 10 dni od daty ich zwrotu.

 

§ 7.1. Nie wypożycza się na zewnątrz:

         a) książek wydanych przed 1945 r.,

         b) druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych materiałów,

         c) ksiązek i czasopism należących do zbiorów Czytelni.

 

§ 8.1. Czytelnik jest zobowiązany zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami, zniszczeniem lub zgubieniem.

    2. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

      3. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

      4. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:

     a) odkupić identyczny egzemplarz, lub

     b) dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim,

     c) dostarczyć inny egzemplarz wskazany przez Bibliotekę znajdujący się w sprzedaży i przez Bibliotekę poszukiwany, lub

     d) zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.

     5. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Komisja ds. Wyceny Zbiorów na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych, w terminie do tygodnia.

 

III. Korzystanie z Czytelni

 

§ 9.1. Czytelnik korzystający z Czytelni zobowiązany jest do:

     a) wpisania się do zeszytu odwiedzin,

     b) pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza aktualnej karty bibliotecznej.

      2. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zezwolic na korzystanie z Czytelni za okazaniem innego aktualnego dokumentu tozsamości ze zdjęciem.

       3. Wnoszone do Czytelni materiały własne nalęzy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

       4. Nie dopuszcza się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

 

§ 10.1. Materiały biblioteczne do korzystania z Czytelni podaje i odbiera wyłącznie bibliotekarz.

        2. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz.

     3. Biblioteka zastrzega sobie prawo dzielenia zamówień na książki i czasopisma wydawane do Czytelni na części i realizację partiami, jeżeli liczba zamówień przekracza jednorazowo 5 woluminów.

 

 

IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

§ 11. Każdy czytelnik może zamówić za pośrednictwem Biblioteki sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki i w innych bibliotekach myślenickich.

      a) Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.

      b) Biblioteka sprowadza materiały na koszt Czytelnika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.

      c) Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

      d) Materiały biblioteczne sprowadzone droga wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.

 

§ 12. Czytelnik, który dopuści się uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszelkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

 

V. Korzystanie z usług informacyjno-bibliograficznych

 

§ 13.1. Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym i rzeczowym oraz pomocy przy poszukiwaniu literatury przysługuje każdemu Czytelnikowi.

         2. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

§ 14. Biblioteka sporządza pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienie nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

 

§ 15.1. Biblioteka przeprowadza lekcje: bibliograficzne, ogólnobiblioteczne przysposabiające do korzystania z Biblioteki dla zorganizowanych grup uczniów, studentów, bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli oraz inne lekcje specjalistyczne.

          2. Nauczyciele organizujący grupę lekcyjną są zobowiązani do ustalenia terminu osobiście lub telefonicznie przynajmniej
z dwudniowym wyprzedzeniem.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 16. 1.Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.

§ 17.1. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki stanowiącym załącznik do Regulaminu za:

        a) wydanie duplikatu karty bibliotecznej,

        b) przesłanie materiałów bibliotecznych oraz upomnień,

        c) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,                                                   

        d) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,

        e) za usługi reprograficzne.

        2. Ceny usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ustalane są przez te podmioty.

      3. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki.

    

§ 18. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni
i Wypożyczalni.

 

§ 19. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania wszelkich napojów i zażywania środków odurzających.

 

§ 20. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

 

§ 21.1. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do zeszytu skarg i wniosków, który znajduje się w wypożyczalni

2. Skargi i wnioski są rozpatrywane przez Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

 

§ 22. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień, niezależnie od tego, czy jest stałym użytkownikiem Biblioteki, czy też korzysta z niej doraźnie.

 

§ 23.1. Naruszenie przez Czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem stanowi podstawę do wyciągnięcia sankcji wobec osoby nieprzestrzegającej Regulaminu.

         2. Przewiduje się następujące sankcje wobec osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, niezależnie od roszczeń Biblioteki o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych:

        a) okresowe pozbawienie praw Czytelnika,

        b) trwałe pozbawienie praw Czytelnika.

          3. Decyzje o zastosowaniu sankcji, o których mowa w ust. 2 podejmuje Kierownik Filii w porozumieniu z Dyrekcją Bibliotek

      4. Od decyzji okresowego lub trwałego pozbawienia praw Czytelnika przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Filia tj. do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie a dalszej kolejności do Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

§ 24. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

§ 26. O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy PBW w Krakowie.

 

§ 27. Traci moc Regulamin z 1 listopada 2008 r.

         Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2014 r.

 

 

 

 

Regulamin Korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

 

      1. Korzystanie z ICIM jest bezpłatne.

      2. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik zobowiązany jest do:

  • zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia jego akceptacji podpisem w rejestrze użytkowników Centrum;
  • pozostawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem u dyżurnego bibliotekarza.

      3. Niedokonanie ww. czynności może skutkować zakazem korzystania z Centrum.

      4. Stanowiska komputerowe udostępniane są:

  • na czas 2 godzin w przypadku gdy na stanowisko oczekuje inny użytkownik;
  • na czas nieokreślony w przypadku braku kolejnych chętnych.

      5. Przy stanowisku komputerowym może być obecny tylko jeden użytkownik.

     6. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, naukowych, badawczych  oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

      7. Zabrania się:

               a) instalowania jakichkolwiek programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania;

               b) tworzenia, wyszukiwania oraz prezentowania materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych;

               c)  naruszania praw autorskich i licencyjnych;

       d) korzystania z gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CZAT, IRC i jakichkolwiek komunikatorów internetowych;

               e) używania bramek SMS;

               f) wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie;

           g) samodzielnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.

      8. Pliki dźwiękowe mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez podłączone do komputera słuchawki (udostępnia je pracownik Biblioteki).

      9. Dyżurny bibliotekarz udziela niezbędnych porad w zakresie korzystania
z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach programów komputerowych. Poszukiwania prowadzi sam użytkownik.

    10. Wyniki poszukiwania użytkownik może zapisać na własne nośniki elektroniczne (CD-R, dyskietki wcześniej sprawdzone przez dyżurującego bibliotekarza programem antywirusowym) lub odpłatnie wydrukować.

Zasady pobierania opłat oraz ich wysokość są regulowane wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki.

    11. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.

    12. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza
o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.

  13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania stanowiska komputerowego. Włączenia i wyłączenia komputera dokonuje każdorazowo dyżurny bibliotekarz.

    14. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.

    15. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

     16. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje dyżurujący bibliotekarz.