XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach zaprasza serdecznie uczniów klas II i III gimnazjów z Waszej Szkoły do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu pt. „Kino od XIX do XXI wieku – fikcja czy prawda o człowieku?”

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o środkach komunikacji masowej zgodnie z założeniami zawartymi w podstawie programowej. W tym roku zadaniem konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat filmu i kinematografii od ich początków po czasy współczesne. Pragniemy zwrócić się do nauczycieli bibliotekarzy, polonistów oraz nauczycieli innych

Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu.

 

Z góry dziękujemy za rozpropagowanie idei naszego konkursu wśród nauczycieli i uczniów.

 

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

zaprasza do udziału

w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu

 

Kino od XIX do XXI wieku – fikcja czy prawda o człowieku?”

 

Cel konkursu:

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu ma na celu popularyzowanie wiedzy o współczesnych środkach masowego komunikowania zgodnie z założeniami podstawy programowej. Szczególnym  zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest kształtowanie u młodzieży umiejętności krytycznego myślenia i oceny wartości estetycznych i intelektualnych dzieła filmowego oraz wzbogacenie wiedzy uczniów na temat obecności filmu w kulturze współczesnej.

 

Regulamin konkursu:

 

l. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III gimnazjów z terenu Powiatu Myślenickiego.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

I etap – szkolny:

 

- Uczniowie w oparciu o własne przemyślenia i obserwacje tworzą pracę pisemną w dowolnej formie pod tytułem „Ja i film – pusty kadr czy pasjomująca opowieść"- przedstaw własną refleksję na temat jaką rolę w życiu człowieka odgrywa film.

Wypowiedź nie powinna przekraczać trzech stron formatu A-4.

 

Prace należy składać do dnia 10 listopada 2017 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach ul. Żeromskiego 9.

- Prace powinny być podpisane indywidualnym, wymyślonym hasłem słownym. Do prac należy dołączyć kopertę podpisaną hasłem uczestnika zawierającą w środku następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna.

- Prace podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane. Prosimy również nie oznaczać prac pieczątką szkoły.

- Prace oceniane będą przez jury powołane przez Bibliotekę.

- Autorzy najlepszych prac przechodzą do II etapu konkursu.

  

II etap – powiatowy:

 

Drugi etap konkursu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Obie części odbędą się w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach. O ich terminach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

W części pisemnej uczniowie powinni wykazać się znajomością zagadnień dotyczących tematyki konkursu (w oparciu o literaturę załączoną do regulaminu). Część pisemna ma formę testu. Uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów za rozwiązanie testu przechodzą do części ustnej.

W części ustnej uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez jury (układane w oparciu o literaturę załączoną do regulaminu). W tym etapie wyłonieni zostaną ostateczni zwycięzcy konkursu. Część ustna i rozdanie nagród odbędzie się kilka dni po części pisemnej, o czym szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Literatura do II etapu konkursu:

 

1. Marzec Anna, Rzęsikowski Stanisław: Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego. Rozdział "Język filmu" s. 90-99.

2. Przylipiak Mirosław: Kino stylu zerowego: z zagadnień estetyki filmu fabularnego. Rozdział "Początki i wcześniej" s. 13-19 ,"Opowiadanie, czas przestrzeń" s. 39-54 oraz "Kierowanie emocjami" s. 108-117.

3. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film. Kinematografia pod red. Edwarda Zajicka. Rozdział "Twórcy i współtwórcy filmu. Zawody i specjalizacje filmowe" s. 373-390

 

5. Strony internetowe:


http://culture.pl/pl/artykul/wlasnym-glosem-jak-mloda-awangarda-przejmuje-polskie-kino#second-menu-2

 

http://www.dwutygodnik.com/artykul/7248-film-jako-narzedzie-myslenia.html

 

Wszystkie wymienione w bibliografii pozycje są dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach ul. Żeromskiego 9 (tel. 12 272-05-07).